Tło po lewej stronie białe po prawej granatowe. Na białym tle grafika – herb gminy otoczony napisem Rada Gminy Gorzyce. Na granatowym tle napis  zawiadomienie o obradach Rady Gminy Gorzyce. Zawiadamia się, że 21 maja 2021 r. o godz. 12.30 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
4.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
6.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
2)    w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”;
3)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
4)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/182/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w III zmianie MPZP gminy Gorzyce dla działek
o nr ewid. 603, 604/7 w m. Furmany;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
7)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;


8.    Wolne wnioski.  


Po wolnych wnioskach będzie krótka przerwa, po której o godz. 15.00 rozpocznie się uroczysta sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii sesja zamknięta  dla publiczności. Sesję można śledzić na żywo na stronie www.gminagorzyce.pl