rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   20 listopada  2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja o sporządzonych protokołach z X, XI, XII, XII, XIV i XV sesji Rady Gminy. Wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.    Informacja Wójta o działaniach między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie:


1)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
2)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne;
3)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
4)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;
5)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce;
8)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
9)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gorzyce do „Porozumienia ramowego o nawiązaniu Współpracy zawartego pomiędzy Tarnobrzegiem, Sandomierzem, Stalową Wolą i Niskiem”


6.    Wolne wnioski.
7.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner