rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   28 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach odbędzie się X sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie  porządku obrad.
3.Informacja o protokołach nr VII/19 i VIII/19 oraz wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
4.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2018 rok:


1)    informacja Wójta Gminy,
2)    opinie komisji stałych Rady Gminy,
3)    debata,
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.


6.Wykonanie budżetu Gminy za rok 2018:


1)    zapoznanie się Rady Gminy z:


a)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b)    sprawozdaniem finansowym,
c)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    informacją o stanie mienia Gminy,
e)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g)    opiniami pozostałych komisji stałych;


2)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2018;
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


7.Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach za 2018 rok
2)    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminnym Ośrodek Kultury w Gorzycach za 2018 rok
3)    w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach - z Gminą Gorzyce
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2037


8.Wolne wnioski.  
9.Zakończenie obrad.

 

Podczas sesji odbędzie się publiczna debata nad Raportem o stanie Gminy Gorzyce za 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce, zakładka Prawo lokalne-Raport o stanie Gminy

 

e-max.it: your social media marketing partner