rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że   10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się VII sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
4.    Sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej działalności
i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
5.    Informacja o sporządzonych protokołach z III, IV oraz V sesji Rady Gminy. Wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
6.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7.    Informacja na temat „Rocznego Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań”.
8.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/91/2004 z 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach;
2)    w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”
3)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce;
7)    w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów sołtysa
i rady sołeckiej sołectwa Furmany;
8)    w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów przewodniczącego zarządu osiedla Gorzyce;
9)    w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób przygotowania dokumentacji
i zarządzonej procedury zgłaszania kandydatów na sołtysa poprzez wprowadzony Zarządzeniem nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 stycznia 2019 r. Regulamin wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla, zarządzonych na dzień 2019 r.;
10)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.


9.    Wolne wnioski.  
10.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner