rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że  19 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się III sesja Rady Gminy Gorzyce. 

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzonych protokołach z I i II sesji Rady Gminy Gorzyce oraz wniesienie ewentualnych uwag.
4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;
2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
3) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
5) w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, instalacji fotowoltaicznych przy budynkach stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy Gorzyce;
6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
7) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner