rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że  26 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się II sesja Rady Gminy Gorzyce. 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2019 roku;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum gminnego w Gorzycach;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Motycze Poduchowne, pomiędzy drogą krajową Nr 77 Lipnik-Przemyśl i osiedlem Przybyłów w Gorzycach;
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie Gorzyckie;
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
10) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
11) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym
12) zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner