rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  28 września 2018 r. o godz. 13.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIX  sesja Rady Gminy Gorzyce

.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
4) w sprawie Statutu Gminy Gorzyce;
5) w sprawie określenia szczegółowych zasad wykonywania obywatelskie inicjatywy uchwałodawczej;
6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok;
7) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.