rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  30 lipca 2018 r. o godz. 13.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LVI  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
2)    maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce;
3)    rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
4)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok;
5)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.