rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  9 lipca 2018 r. o godz. 9.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
2)    określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
3)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.