rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wykonanie budżetu Gminy za rok 2017:


1)    zapoznanie się Rady Gminy z:
a)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b)    sprawozdaniem finansowym,
c)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    informacją o stanie mienia Gminy,
e)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g)    opiniami pozostałych komisji stałych;
2)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


7.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
2)    zmieniająca uchwałę nr LI/328/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
3)    w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego;
4)    w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037


8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.