rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  30 maja 2018 r. o godz. 13.30  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Gminy
4.    Ocena zasobów pomocy społecznej-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
5.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce”;
2)    rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach;
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
4)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w  trybie bezprzetargowym;
5)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w miejscowości Motycze Poduchowne;
6)    nadania nazwy Cicha ulicy położonej w środkowej części miejscowości Trześń, Gmina Gorzyce;
7)    zaciągnięcia w 2018 r. kredytu długoterminowego;
8)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok;
9)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037.


8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie roboczej części obrad.