rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  23 marca 2018 r. o godz. 12.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się LI  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
4.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5.    Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy
6.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
2)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w  trybie bezprzetargowym;
4)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-20137.


9.    Wolne wnioski.  
10.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner