rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  28 lutego 2018 r. o godz. 12.00  w świetlicy Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się L  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
2)    przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”;
3)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
4)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej;
5)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej;
6)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
7)    zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce;
8)    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
9)    programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce;
10)    zmian budżetu Gminy na 2018 rok.


6.    Wolne wnioski.  
7.    Zakończenie obrad.