rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  28 grudnia 2017 r. o godz. 10.00  w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLVIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
2)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
3)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
4)    zmian budżetu Gminy na 2017 r.


7.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok:


1)    Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2)    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3)    Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
4)    Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji;
5)    Dyskusja nad poprawkami ich przegłosowanie;
6)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
7)    Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2037.


8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner