rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  15 listopada 2017 r. o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLIv sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
2)    w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok;
3)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Gorzyce w 2018 roku;
4)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2018;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner