Zawiadamia się, że w dniu  27 października 2017 r. o godz. 10.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLIV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLIII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
2)    w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce”;
3)    zmieniająca uchwałę nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach;
7)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Furmanach;
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach;
9)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Trześni wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni;
10)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach;
11)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Wrzawach w ośmioletnią Szkołę Podstawową we Wrzawach;
12)    w sprawie powierzenia Gminie Lubaczów prowadzenia zadania publicznego
z zakresu  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną w części dotyczącej obsługi projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”, dofinansowanego  w ramach osi priorytetowej – III CZYSTA ENERGIA Poddziałanie 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
13)    w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie;
14)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
15)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner