Zawiadamia się, że w dniu 31 sieprnia 2017 r. o godz. 9.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLI  sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XL sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata na lata 2015-2020”;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres
10 lat w trybie przetargowym (projekt z poprzedniej sesji);
3)    w sprawie zasad i wysokości diet oraz zasad ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce;
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033;
6)    w sprawie wyrażenia zgody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner