rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  28 czerwca 2017 r. o godz. 9.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXIX  sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXXVIII sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016:


1)    zapoznanie się Rady Gminy z:


a)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b)    sprawozdaniem finansowym,
c)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    informacją o stanie mienia Gminy,
e)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g)    opiniami pozostałych komisji stałych;


2)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


7.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    zmieniająca uchwałę nr XXXV/230/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce zmienioną uchwałą nr XXXVI/247/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.;
2)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
5)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033.


8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner