rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 9.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXVII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXVI Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Opinia na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Gorzyce.
6.    Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 za okres od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2016 r.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
2)    w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce;
3)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4)    w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Furmany;
5)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.


9.    Wolne wnioski.  
10.    Zakończenie obrad.