rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu  21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXVI  sesja Rady Gminy Gorzyce. 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXV Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec
a Gminą Gorzyce;
2)    w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
3)    w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce;
4)    w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu;
5)    w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
6)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.