rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 11.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXV  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXIV Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce;  
2)    w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce;
3)    w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce;
4)    w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
5)    w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego
w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
6)    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
7)    w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu;
8)    w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gorzyce;
9)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 r.;
10)    zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.