rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu31 stycznia 2017 r. o godz. 15.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXII Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach;
3)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych
10 lat w trybie bezprzetargowym;
4)    w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
5)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położone w miejscowości Wrzawy;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce;

7)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu
8)    zmian budżetu Gminy na 2017 rok.


7. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

8.  Wolne wnioski.  
9.  Zakończenie obrad.