rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z XXXI Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał:


1)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” Gmina Gorzyce;
2)    przedłużenia umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce;
4)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
5)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
6)    ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Gorzyce zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dzieciom do lat 5 w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
7)    zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach;
8)    zmian budżetu Gminy na 2016 r.;
9)    zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2028;
10)    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.


8.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok:


1)    Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
2)    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3)    Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
4)    Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji;
5)    Dyskusja nad poprawkami ich przegłosowanie;
6)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
7)    Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017-2033.


9.    Wolne wnioski.  
10.    Zakończenie obrad.