rada gminy gorzyce1Zawiadamia się, że w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 15.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XXXI  sesja Rady Gminy Gorzyce.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       oraz   Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
2)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
       w trybie bezprzetargowym;
3)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
       w trybie bezprzetargowym;
4)    przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce;
5)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce na lata 2017-2021;
6)    zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy;
7)    zmian budżetu Gminy na 2016 rok.


7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.