SESJAZawiadamia się, że w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy podsumowująca rok pracy Wójta Gminy, Rady Gminy oraz Urzędu Gminy

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XIV i XV sesji Rady Gminy Gorzyce
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
2)    wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
3)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego na okres 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
4)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonej w miejscowości Gorzyce;
5)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonych w miejscowości Furmany;
6)    ustalenia diet radnych Rady Gminy Gorzyce;
7)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
8)    opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
9)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
10)    zmian budżetu gminy na 2015 rok.

7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner