radagZawiadamia się, że w dniu 9 września 2015 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XII sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce
2)    zaliczenia dróg w miejscowości Gorzyce do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
3)    zatwierdzenia II zmiany Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce
4)    zmiany uchwały nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
5)    wyrażenia woli członkostwa Gminy Gorzyce w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania 2014-2020
6)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy
7)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Gorzyce
8)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Gorzyce
9)    zmian budżetu Gminy na 2015 rok

7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner