SESJAZawiadamia się, że w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XI sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Roczne sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
4.    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5.    Przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
6.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)    przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”
2)    powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych
3)    zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 

9.    Wolne wnioski. 
10.    Zakończenie obrad.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner