radagZawiadamia się, że w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się X sesja Rady Gminy

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wykonanie budżetu Gminy za rok 2014:


1)    zapoznanie się Rady Gminy z:


a)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
b)    sprawozdaniem finansowym,
c)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d)    informacją o stanie mienia Gminy,
e)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
f)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
g)    opiniami pozostałych komisji stałych;


2)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014;
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


7.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
2)    w sprawie nadania nazwy Spacerowa ulicy w miejscowości Furmany, Gmina Gorzyce;
3)    w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Gorzyce a osobą fizyczną
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy
5)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco
6)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.

 

8.    Wolne wnioski.  
9.    Zakończenie obrad.