radagZawiadamia się, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się V sesja Rady Gminy

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał: 

1)    W sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki komunalnej
w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze wszystkimi urządzeniami, stanowiących własność Gminy Gorzyce;
2)    W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Gorzyce a osobą fizyczną;
3)    W sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gmina Gorzyce 2020-Strategia rozwoju”,
4)    W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce, na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022;
5)    W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
6)    W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Osiedla Gorzyce;
7)    W sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
8)    Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;
9)    W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach;
10)    W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach;
11)    W sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni;
12)    Zmieniająca uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Gorzyce;
13)    W sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok. 

7.    Wolne wnioski.  
8.    Zakończenie obrad.

 

e-max.it: your social media marketing partner