Informujemy, że od dnia 25.01.2022 r. został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

 

•    Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/.

 

•    Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

 

Uwaga: nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Najważniejsze zapisy w Części 3 Programu:
•    intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
•    maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
•    możliwość rozliczenia dotacji – maks. w pięciu transzach;
•    wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.


Pozostałe zapisy Części 3 Programu są analogiczne do dotychczasowych ujętych w pozostałych częściach.
Wprowadzono nowy Załącznik nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania".

 

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
2. Pozostałe istotne zmiany:
Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa. Dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania;
Usunięcie kryterium oceny "Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publiczno-prawnych i cywilno-prawnych na rzecz właściwych wfośigw oraz NFOŚiGW i nie ma w stosunku do nich żadnych zaległości";
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:
    Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
    Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
    Wzór Wniosku o płatność.

 

Ponadto informujemy, że dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostęny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - link do tej storony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

 

Informacja w powyższej kwestii dostępna jest na stronach internetowych pod zakładkami:

ogłoszenie o naborze: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/aktualnosci-wfoigw-w-rzeszowie-rss  
dokumenty dotycząca naboru: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja
na stronie gov.pl: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3      

 

Więcej informacji można uzyskać również w Urzędzie Gminy Gorzyce - tel. 15 836 20 75 wew. 22