Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXIV/217/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość nr ewid. 844/18 o pow. 0,1893 ha, obręb Wrzawy

1. Nr ewid. działki: 844/18 o pow. 0,1893 ha, obręb Wrzawy
2. Klasa gruntów: PsIII – 0,1659 ha, RIIIb - 0,0234 ha
3. Księga Wieczysta: TB1T/00026332/5
4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka nieregularna zbliżona do trapeza prostokątnego. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, kabel telekomunikacyjny oraz sieć gazowa. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej i terenów rolnych. Posiada dostęp do drogi publicznej gminnej asfaltowej. Powstała z podziału działki 844/17 obręb Wrzawy.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
2) Na podstawie Uchwały nr XXVII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działka 844/18 oznaczona jest symbolem 1R jako teren rolny.
3) Nieruchomość objęta jest decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 12.01.2005 roku PL-7335/1/2005 na budowę sieci kanalizacyjnej
6. Cena: 22.500,00 zł netto - do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
7. Wysokość wadium: 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
8. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXIV/217/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.04.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy
9. Obciążenia: nieruchomość bez obciążeń
10. Zobowiązania: nieruchomość bez zobowiązań

WARUNKI PRZETARGU

I. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:

Przedmiotowa działka objęta niniejszym ogłoszeniem położona jest przy drodze publicznej gminnej. Nabycie przedmiotowej działki zapewni bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieruchomości sąsiedniej. Działka 844/18 może mieć związek funkcjonalny z więcej niż jedną nieruchomością przyległą stąd też dokonano wyboru formy przetargu ograniczonego.

II. Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

1. Są właścicielami nieruchomości sąsiednich do działki nr ewid. 844/18 obręb Wrzawy i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 844/18 obręb Wrzawy” w biurze obsługi mieszkańca urzędu gminy Gorzyce lub na adres urzędu gminny Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w terminie do dnia 01 lutego 2022 r. do godz. 15.00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym  (załącznik nr 1))
Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu ograniczonym należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający spełnienie warunku nieruchomości sąsiedniej i przedłożenia jednego z poniższych dokumentów z którego wynika prawo własności tj.:
a) Akt notarialny nabycia nieruchomości
b) Decyzję administracyjną
c) Postanowienia sądowe
d) Odpis księgi wieczystej
e) Wydruk elektroniczny księgi wieczystej ze strony www.ekw.ms.gov.pl w tym dział I i II księgi wieczystej
f) lub inny dokument potwierdzający prawo własności.
2. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce oraz zamieszczona zostanie w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie urzędu gminy Gorzyce nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

III. Pozostałe warunki przetargu:

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu  04 lutego 2022 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 2) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 3)
4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.
5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. (załącznik nr 4)
6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 5)
7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych  (załącznik nr 6 )
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 01 lutego 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
9. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości
10. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
11. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.  
13. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
14. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu
15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
16. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
17. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
18. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
19. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
20. Niniejsze ogłoszenie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz opublikować na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl

                                                                                                                                              Wójt Gminy Gorzyce        
                                                                                                                                                   Leszek Surdy

Załączniki:
- Zarządzenie 3/22 Wójta gminy Gorzyce z dn. 03.01.2022 r.
- Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu ograniczonym
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie współmałżonka
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości
- Załącznik nr 5 - Dane uczestnika przetargu
- Załącznik nr 6 - RODO
- Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu
- Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego