Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 03.12.2021 roku do 24.12.2021 roku

 
Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha,

klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy

1.

Sokolniki

503/2

1,5988

0,9000

PsIV-0,4002

PsVI-0,2921

RV-0,2077

TB1T/00037348/0

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 74R - jako rola

Do 15 września każdego roku 110,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych, wału przeciwpowodziowego rzeki Łęg

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2.

Trześń

1272/1

7,0306

2,0000

RV-0,5000

RIVb-1,5000TB1T/00035899/3

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 43R - jako rola

Do 15 września każdego roku 220,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne położona w sąsiedztwie terenów rolnych i drogi gminnej

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                                           Leszek Surdy

Załączniki:
- Zarządzenie 127/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 (wersja .doc)
- Zarządzenie 127/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.12.2021 (wersja .pdf)