Polish Czech English French German Russian Slovak Spanish Ukrainian
www. gminagorzyce.pl   telefon: 48 15 8362075

GMINA GORZYCE

Samorządowy Portal Internetowy

techniczny ogrod

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gorzyce i/lub wstępnych założeń do Strategii.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gorzyce, które miały na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza stanowi podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. Konsultacjom podlegały również wstępne założenia programowe do dokumentu Strategii.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 13.10.2021 r. do dnia 27.10.2021 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Gorzyce”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Gorzyce”.
c) bezpośrednio do sekretariatu lub Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny, oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne były od 13.10.2021 r.:
- w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce (http://www.gminagorzyce.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 6 wypełnionych formularzy uwag. Formularze podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały w wyznaczonym terminie w formie formularza konsultacyjnego. Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

Ponadto w terminie 15.08–10.09.2021 r. został przeprowadzony nabór fiszek projektowych, czyli propozycji projektów do realizacji w gminie, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. W trakcie naboru łącznie wpłynęło  27 fiszek projektowych. Brane były pod uwagę tylko te czytelnie wypełnione, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz dostarczone w wyznaczonym terminie. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich fiszek wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia sprzyjające lepszemu zrozumieniu zapisów w tabeli:
- ZADANIA są ogólne, niesprecyzowane szczegółowo na chwilę obecną, niewycenione, bez wskazywania konkretnych obiektów, lokalizacji itp. Będą realizowane w ramach Strategii pod postacią różnych projektów.
- PROJEKTY STRATEGICZNE – powinny być możliwie uszczegółowione co do konkretnego zakresu i kwot. Są to projekty, które w wyniku hierarchizacji potrzeb uznaje się za najpilniejsze i najważniejsze do realizacji w perspektywie najbliższych kilku lat i przede wszystkim możliwe do realizacji w założonym zakresie. Nie powinno dopuścić do sytuacji kiedy projekty strategiczne będą opiewać na ogromne kwoty, co do których z góry wiadomo, że budżet gminy, nawet przy korzystnym dofinansowaniu, ich nie udźwignie.

Dodatkowo, katalog zadań w planie operacyjnym został rozszerzony, tak aby zgłoszone propozycje, które nie stanowią projektów strategicznych, wpisywały się bezpośrednio lub pośrednio w co najmniej jedno zadanie. Dopisane do planu operacyjnego zadania, w wyniku naboru fiszek i konsultacji społecznych Diagnozy, zadania to: „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”, „Tworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej”, „Uporządkowanie i rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, „Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi”, „Stworzenie bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową”, „ Wzmacnianie funkcjonowania służb ratunkowych”, „Opracowanie i wdrożenie projektów z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień”.

Tabela 1 Propozycja projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Gorzyce wraz z uzasadnieniem przyjęcia/odrzucenia

L.p. Propozycja projektu Odniesienie do projektu
  Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni z trawy sztucznej wraz z infrastrukturą w Gorzycach Zadanie przyjęte jako element projektu strategicznego „Rozbudowa i przebudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy Gorzyce
  Przebudowa pobocza, drogi, barier ochronnych drogowych oraz budowa boiska w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadania: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego” oraz „Rozwój zaplecza kulturowego i sportowego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  „Moje boisko – orlik” - budowa boiska w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Rozwój zaplecza kulturowego i sportowego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Przebudowa drogi dojazdowej do Gorzyc, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu, remont drogi dojazdowej dla mieszkańców Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadania: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego” oraz „Rozwój zaplecza kulturowego i sportowego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Zwiększenie przepływu wody przez podniesienie zaniżonej drogi dojazdowej do mostu w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Remiza na miarę potrzeb mieszkańców – przebudowa zaplecza dla strażaków na przetrzymywanie sprzętu i umundurowania oraz przebudowa kuchni. Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Wzmocnienie funkcjonowania służb ratunkowych”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Przebudowa obecnej remizy OSP w Orliskach poprzez powiększenie obecnego budynku, który jest za mały na potrzeby mieszkańców Orlisk Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Wzmocnienie funkcjonowania służb ratunkowych” . Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  „Bądź aktywny” połączenie aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: „Rozwój zaplecza kulturowego i sportowego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Budowa drogi pobocznej w Orliskach, która nie posiada nawierzchni asfaltowej i po obfitych opadach przejazd jest znacznie utrudniony. Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Modernizacja drogi dojazdowej do mostu oraz oświetlenie w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Przebudowa drogi i mostu w Orliskach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Remont dróg dojazdowych, parkingów
i chodników przy ul. 11 Listopada 10, ul. Działkowców 2 i 4, ul. 3 Maja 14 oraz Placu E. Mieszczańskiego 2 i 6 w Gorzycach
Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Poprawa jakości powietrza w Gorzycach. Wymiana źródeł ciepła Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Zakup i umieszczenie zamykanych wiat na odpady komunalne, z których będą korzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gorzycach. Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: „Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Budowa lub przebudowa kotłowni wraz z remontem węzłów ciepłowniczych i przystosowaniem sieci przesyłowych na potrzeby dostarczania energii cieplnej do budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową lub innych odbiorców Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej
i bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych”.
Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Bieżące utrzymanie i remont dróg istniejących
w Furmanach
Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Furmany Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Wzmocnienie funkcjonowania służb ratunkowych”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Budowa lub dobudowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Furmany
Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Remont, budowa lub przebudowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem w miejscowości Furmany. Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Furmanach Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Rozwój zaplecza kulturowego i sportowego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce. Zadanie częściowo wpisuje się w projekt strategiczny „Rozbudowa i przebudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy Gorzyce” .
  Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w miejscowości Wrzawy.
Zadanie przyjęte bezpośrednio jako element projektu strategicznego „Rozwój i poprawa stanu infrastruktury komunalnej w Gminie Gorzyce”
  Rozbudowa infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce.
Zadanie przyjęte jako element projektu strategicznego „Rozwój i poprawa stanu infrastruktury komunalnej w Gminie Gorzyce”
  Rozbudowa i przebudowa remizy OSP
w Gorzycach
Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się pośrednio w zadanie: Wzmocnienie funkcjonowania służb ratunkowych”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.
  Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy ujściu rzeki Łęg do rzeki Wisły, przy ujściu rzeki San do rzeki Wisły, przy pomniku Bitwy Wrzawskiej oraz przy przeprawie promowej we Wrzawach Zadanie przyjęte bezpośrednio do projektu strategicznego „Budowa i rozwój funkcji turystycznych na terenie Gminy Gorzyce”
 

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy.

Nie uznaje się tego zadania za projekt strategiczny dla rozwoju gminy, jednak propozycja wpisuje się bezpośrednio w zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Reasumując: propozycja nie będzie wskazana w projektach strategicznych, ale będzie zawierała się w zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach strategii.

                                                                                                                                                                   Z up. Wójta Gminy
                                                                                                                                                                   mgr Lucyna Matyka
                                                                                                                                                                     Zastępca Wójta

Załącznik:
- Rejestr zgłoszonych uwag

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY

Osoby niesłyszące przy załatwianiu administracyjnych spraw mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 8362 075, a także wysyłając faks pod numer (15) 8362 209 oraz e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Grudzień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) o celu ich przechowywania i sposobie zarządzania poniżej.

Jeżeli nie zgadzasz się na taki układ - zmień konfigurację swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Cel wykorzystania danych osobowych jest określony w nagłówku formularza zamieszczonego w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo dostęp do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

$1a.     pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

$1b.     pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;

$1c.     pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

Urządzenia mobilne:

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.