Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 16.06.2021 roku do 07.07.2021 roku

Lp Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Powierzchnia

działki wydzierżawianej
w ha,

klasa w ha

Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności

Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1.

Sokolniki

1215

13,9144

2,6862

LzrVI-2,6862

TB1T/00037348/0 Część działki objęta planem zagospodarowania przestrzennego terenem oznaczonym symbolem 96 RPL oraz część działki objęta studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 23ZL
Do 15 września każdego roku 290,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych, leśnych, zakładów produkcyjnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2.

Sokolniki

2710

1,1216

0,9956

WVI-0,0225

ŁIV-0,3397

ŁV-0,4828

ŁVI-0,1506TB1T/00037348/0 Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego terenem oznaczonym symbolem 101 RPL Do 15 września każdego roku 120,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

3.

Sokolniki

2654/2

1,5670

1,5670

ŁVI-1,5670TB1T/00037348/0

Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 64R - jako rola oraz jako 11P – jako zabudowa produkcyjna

Do 15 września każdego roku 180,00 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana na cele rolne, położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zakładów produkcyjnych drogi powiatowej

Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lata

Uchwała LV/386/18

                                                                       
                                                                                             Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                            Leszek Surdy
Załącznik:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Zarządzenie nr 61/21 Wójta Gminy Gorzyce z dn. 15.06.2021