Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 46/21 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.05.2021 roku do 04.06.2021 roku

1. Obręb: Gorzyce
2. Nr ewid. działki: 2466/49
3. Pow. działki wydzierżawianej: 0,0155 ha, klaso użytek R-V-0,0155 ha
4. Księga wieczysta: TB1T/00059517/6
5. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr ewid. 2466/49 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
6. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania: Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gorzyce z nr XXVIII/168/20 z 17 listopada 2020 roku działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 102 M – jako tereny zabudowy mieszkaniowej
7. Cena w zł za dzierżawę:  50,00 zł netto
8. Termin płatności: do 15 września każdego roku
9. Aktualizacja opłat: Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
10. Opis: Działka niezabudowana. Wykorzystywana jako przydomowy ogródek. Położona w sąsiedztwie budynków mieszkaniowych w zabudowie szeregowej.
11. Okres umowy: Do 3 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                        Leszek Surdy
Załącznik:
- Zarządzenie nr 53/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (wersja .pdf)