Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.05.2021 r. do 04.06.2021 roku

I. Działka nr ewid. 1739/7 o pow. 0,0908 ha, obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki – 1739/7 o pow. 0,0908 ha
2. Klasa gruntów – dr-0,0331 ha, Ba-0,0577 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00062188/4
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 1739/7 położona jest w miejscowości Gorzyce przy ulicy Odlewników. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych oraz drogi asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona w kanalizację kd300. Działka o nieregularnym kształcie. Wydzielona została z działki nr ewid. 1739/4 obręb Gorzyce w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich o nr ewid. 1742/18 i 1739/5 obręb Gorzyce.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
1) Działka nr ewid. 1739/7 o pow. 0,0908 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie
z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 1 U,P
2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działka 1739/7 oznaczona jest symbolem 8P/U jako zabudowa produkcyjno usługowa.
6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXIII/210/21 z dnia 31.03.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.
7. Cena w zł netto: 29.100,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto zł 00/100 gr)

II. Działka nr ewid. 1742/39 o pow. 0,0886 ha, obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki – 1742/39 o pow. 0,0886 ha
2. Klasa gruntów – Ba-0,0886 ha
3. Numer Księgi wieczystej – TB1T/00063299/2
4. Opis nieruchomości - Działka nr ewid. 1742/39 położona jest w miejscowości Gorzyce przy ulicy Odlewników. Jest to działka niezabudowana położona w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych oraz drogi asfaltowej. Teren działki jest równy na którym znajdują się pojedyncze drzewa. Działka uzbrojona w kanalizację kd300. Działka o nieregularnym kształcie. Działka wydzielona została z działki nr ewid. 1742/21 obręb Gorzyce w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o nr ewid. 1742/33 obręb Gorzyce.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
1) Działka nr ewid. 1742/39 o pow. 0,0886 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 1 U,P
2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działka 1742/39 oznaczona jest symbolem 8P/U jako zabudowa produkcyjno usługowa.
6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXIII/210/21 z dnia 31.03.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.
7. Cena w zł netto: 28.500,00 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset  zł 00/100 gr)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upływa z dniem  25 czerwca 2021 roku.


                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                                                            Leszek Surdy
Załącznik:
- Zarządzenie nr 52/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wersja .pdf)