Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/203/21 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 06.05.2021 roku do 27.05.2021 roku

Nieruchomość nr ewid. 2569/8 o pow. 0,0054 ha, obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki: 2569/8 o pow. 0,0054 ha, obręb Gorzyce
2. Klasa gruntów: B – 0,0054 ha
3. Księga Wieczysta: TB1T/00037920/4
4. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana. Położna w miejscowości Gorzyce przy ulicy 11 listopada. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod cele handlowo-usługowe oraz położone w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVII/168/20  z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działka 2569/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „17 U” jako tereny zabudowy usługowej
   3) Na podstawie Uchwały nr XXIX/180/16 z dnia 27 października 2017 roku sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce działka 2569/8 objęta jest gminnym programem rewitalizacji
   4) Dla działki nr ewid. 2569/8 obręb Gorzyce wydano decyzje o warunkach zabudowy nr 20/2006 z dnia 20.06.2006 roku
6. Cena: Cena nieruchomości gruntowej oszacowana została na kwotę 3.382,00 zł netto. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 2.057,00 zł. Kwota do zapłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego wynosi 1.325,00 zł. Z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości gruntowej nastąpi na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz, że prawo użytkowania w/w nieruchomości ustanowione zostało przed dniem 01 maja 2004 roku sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
7. Rodzaj zbycia: bezprzetargowy  na podstawie Uchwały Nr XXXII/203/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.02.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego.

Nieruchomość nr ewid. 2569/22 o pow. 0,0023 ha i 2569/23 o pow. 0,0009 ha obręb Gorzyce

1. Nr ewid. działki: 2569/22 o pow. 0,0023 ha, obręb Gorzyce, klasa gruntów – B-0,0023 ha
2. Nr ewid. działki: 2569/23 o pow. 0,0009 ha, obręb Gorzyce, klasa gruntów – B-0,0009 ha
3. Księga Wieczysta: działki 2569/22 i 2569/23 objęte KW nr TB1T/00041160/9
4. Opis nieruchomości: Działki nr ewid. 2569/22 oraz 2569/23 położne są w miejscowości Gorzyce przy ulicy 11 listopada. Działki o regularnych kształtach zbliżonych do prostokąta. Działki położone w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod cele handlowo-usługowe oraz położone w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. Przez działkę nr ewid. 2569/22 przechodzi przyłącz sieci kanalizacyjnej, zaś przez działkę 2569/23 przechodzi przyłącz sieci energetycznej. Na działka nr ewid. 2569/22 znajduje się częściowo budynek.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
   1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVII/168/20  z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce  działki 2569/22 i 2569/23 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „17 U” jako tereny zabudowy usługowej
   3) Na podstawie Uchwały nr XXIX/180/16 z dnia 27 października 2017 roku sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce działki 2569/22 i 2569/23 objęte są gminnym programem rewitalizacji
   4) Dla działek nr ewid. 2569/22 i 2569/23 obręb Gorzyce wydano decyzje o warunkach zabudowy nr 20/2006 z dnia 20.06.2006 roku
6. Cena: Cena nieruchomości gruntowej dla działek nr ewid. 2569/22 i 2569/23 o pow. łącznej 0,0032 ha oszacowana została na kwotę łączną w wysokości 2.004,00 zł netto. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu oszacowanego w kwocie 1.229,00 zł. Kwota do zapłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego wynosi 775,00 zł. Z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości gruntowej nastąpi na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz, że prawo użytkowania w/w nieruchomości ustanowione zostało przed dniem 01 maja 2004 roku sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
7. Rodzaj zbycia: bezprzetargowy  na podstawie Uchwały Nr XXXII/203/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.02.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce na rzecz użytkownika wieczystego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) upływa z dniem 17 czerwca 2021 roku.

                                                                                                                                  Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                        Leszek Surdy

Załączniki:
- Zarządzenie nr 50/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wersja .pdf)