Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/202/21 z dnia 26 lutego 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatację surowca w drodze przetargowej, Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 46/21 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności zarządzam co następuje: podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 06.05.2021 roku do 27.05.2021 roku

1. Obręb: Gorzyce
2. Nr ewid. działki, pow. działki wydzierżawianej oraz Księga wieczysta:
Działki położone w miejscowości Gorzyce o obszarze łącznym 6,3852 ha na który składają się następujące działki:
1) 2230/4 o pow. 0,5400 ha, klasa N-0,0582 ha, RIVb-0,3358 ha, RV-0,1460 ha, nr KW TB1T/00035354/1
2) 2231/4 o pow. 0,5049 ha,  klasa RIVb-0,2124 ha, RV-0,2451 ha, ŁV-0,0474 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
3) 2232/4 o pow. 0,6600 ha, klasa RIVb-0,2509 ha, RV-0,3370 ha, ŁV-0,0721 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
4) 2233/4 o pow. 0,4690 ha, klasa RV-0,4690 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
5) 2234/2 o pow. 0,4402 ha, klasa BZ-0,4402 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
6) 2234/6 o pow. 0,5100 ha, klasa RV-0,5100 ha, nr KW TB1T/00036147/4,
7) 2235/2 o pow. 0,5486 ha, klasa Bz-0,5486 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
8) 2235/6 o pow. 0,6735 ha, klasa RV-0,6378 ha, N-0,0357 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
9) 2236/4 o pow. 0,4505 ha, klasa Bz-0,1852 ha, RV-0,2653 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
10) 2237/4 o pow. 0,4180 ha, klasa Bz-0,1918 ha, N-0,0112 ha, RV-0,2150 ha, nr KW  TB1T/00035354/1,
11) 2238/4 o pow. 0,4140 ha, klasa Bz-0,1866 ha, N-0,0109 ha, RV-0,2165 ha, nr KW TB1T/00046133/6,
12) 2239/4 o pow. 0,2100 ha, klasa RV-0,2100 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
13) 2240/4 o pow. 0,2175 ha, klasa RV-0,2175 ha, nr KW TB1T/00035354/1,
14) 2241/4 o pow. 0,2500 ha, klasa RV-0,2500 ha, nr KW TB1T/00035354/1
15) 2242/4 o pow. 0,0790 ha, klasa RV-0,0790 ha, nr KW TB1T/00035354/1
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXIX/184/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/13/2006 o nazwie „Gorzyce-Przybyłów Część Rekreacyjna” (Dz. U. Woj. Podka. z 13. 01.2021 poz. 169) działki oznaczone są symbolem 1 WS/PG jako teren wód powierzchniowych z dopuszczoną eksploatacją złóż
4. Cena w zł za dzierżawę:  1.915,56 zł netto oraz 1,30 zł netto za każde wydobyte 1m3 /1t wyeksploatowanego surowca
5. Termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca
6. Aktualizacja opłat: Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
7. Opis: Działki niezabudowane, częściowo pokryte wodą, położone „Nad Zalewem Przybyłów” i w jego sąsiedztwie. Pokryte częściowo zadrzewieniami i drzewami.
8. Okres umowy: Do 4 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXII/202/21 z dnia 26.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat działek należących do Gminy Gorzyce pod eksploatację surowca w drodze przetargowej.

                                                                                                                             Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                  Leszek Surdy

Załączniki:
- Zarządzenie nr 49/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.05.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (wersja .pdf)