Chcesz decydować o rozwoju gminy Gorzyce? Stwórz z nami Strategię Rozwoju na lata 2021-2030

 

Gmina Gorzyce przystępuje do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

 

Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym Urząd Gminy Gorzyce przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Gorzyce.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/f/BZR0QEaJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 25.05.2021 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i potencjałów.