Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby — wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie powiatów: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim i krośnieńskim w województwie podkarpackim zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 2. Nakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do momentu jego odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa podkarpackiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12 /2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim.
Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane w celu konieczności ochrony gospodarstw, w tym ferm wielkoprzemysłowych, utrzymujących drób w związku z wystąpieniem na trzech fermach drobiu (w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim) i w jednym gospodarstwie przyzagrodowym (w powiecie krośnieńskim) w województwie podkarpackim wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Dochodzenia epizootyczne w dwóch ogniskach choroby wykazały związek z obrotem drobiem zakażonym. Rozporządzenie zostanie wydane przez Wojewodę Podkarpackiego z uwagi na konieczność minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa HPAI do miejsc utrzymywania ptaków. Rozporządzenie wprowadza zakaz czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków — do jego odwołania. Rozporządzenie to stanowi konkretyzację zapisu podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).