logo lgr ue

Nr naboru Zakres tematyczny Dostępne środki Odniesienie do 1) LSR i 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. 2016 Poz. 1435) 1)
1/2021

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,


2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,


3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

399 965,22 zł

1) LSR Cel szczegółowy I.1

2) § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

2/2021

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,

4) Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

200 000,00 zł

1) LSR Cel szczegółowy I.2

2) § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

3/2021

1) Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,


2) Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o  nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką.

121 401,78 zł

1) LSR Cel szczegółowy II.1

2) § 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

4/2021 1) Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru. 146 955,00 zł

1) LSR Cel szczegółowy III.2

2) § 7 ust. 1 lit. a-b) Rozporządzenia

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 10.05.2021 do 24.05.2021

____________________________
1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" ul. M. Reja 7,  39-460 Nowa Dęba.
Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej http://www.lgr-puszczysandomierskiej.pl/ w zakładce „Nabory wniosków”.