Lista osób  zakwalifikowanych  do udziału  w projekcie pn.:  „Utworzenie  żłobka  w Gminie Gorzyce"

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4, na podstawie Umowy nr RPPK.07.04.00-18-0035/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie wraz z listą rezerwową.

Informacje odnośnie nadanych numerów dokumentów otrzymają Państwo poprzez e-mail podany w Formularzu Rekrutacyjnym."

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - do pobrania. Wersja.doc