URZĄD GMINY GORZYCE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW.

Wnioski należy składać w pok. 19 w godz. od 8.00 do 15.00

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
  i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
  a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są:

 • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
 • na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,
 • z urzędu.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak że gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być przyznane, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • Zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę , emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenia o pobranych świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkach pielęgnacyjnych i świadczeniach pielęgnacyjnych lub decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinnego
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy na bieżący rok
 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
 • potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
 • potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt),
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych - aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,