banerpartner0419

Gorzyce, dnia 19.04.2019 r.

 

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

 

Gmina Gorzyce, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 28 marca 2019 r. na stronie www.gminagorzyce.pl  ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach (ul. Sandomierska 90, Sokolniki; 39-432 Gorzyce) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

Ogłoszenie_o_wyborze_na_partnera_projektu_19.04.2019.pdf

e-max.it: your social media marketing partner