hggOGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dokonano wyboru następującej oferty:

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Zadanie nr 1 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

-        pomoc w nauce dla dzieci z rodzin zagrożonych nadużywaniem alkoholu lub  narkomanią

-        imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne organizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury,

-        współpraca z drużynami harcerskimi w zakresie organizowania imprez profilaktycznych

 

Nie wybrano żadnej oferty

Zadanie nr 2 pn. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub org. imprez o tej tematyce.”

 

Nie wybrano żadnej oferty

Zadanie nr 3 pn. „Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich, w tym:

-        prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym:  dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA,

-        prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta,

-        utworzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.”

 

Nie wybrano żadnej oferty

Zadanie nr 4 pn. „Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni oraz prowadzenie kawiarenki internetowej.”

 

Nie wybrano żadnej oferty

Zadanie nr 5 pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.”

6 000,00 zł

Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”

Zadanie nr 6 pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.”

 

Nie wybrano żadnej oferty

 

Gorzyce, dnia 08.04.2015 r.

Przekierowanie na BIP:

http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=3437&grp=16

e-max.it: your social media marketing partner