26022015strategia1Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Gorzyce radni jednogłośnie przyjęli dokument pn. „Gmina Gorzyce 2020 – strategia rozwoju”. W związku z rozpoczynającym się nowym unijnym okresem programowania obejmującym okres 2014-2020, w maju ubiegłego roku przystąpiono do prac nad strategią rozwoju. Strategia była opracowywana na podstawie głosu i sugestii mieszkańców.

We wszystkich jednostkach pomocniczych gminy odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne, a także spotkania z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych. Szeroki aspekt społeczny był kluczowym w budowaniu strategii rozwoju.

Na podstawie wniosków składanych do urzędu gminy oraz ankiet opracowano najważniejsze kierunki, priorytety i cele rozwoju, które zgodnie z sugestiami mieszkańców będą stopniowo wdrażane poprzez rozwój strefy społecznej, gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej. Oczekiwanym stanem do osiągnięcia w wyniku realizacji zaleceń rekomendowanych w strategii jest bardziej zintegrowana wspólnota posiadająca dobre warunki życia wynikające z optymalnej infrastruktury, dostępności miejsc pracy oraz przyjaznego otoczenia wynikającego z troski o przyrodę i lokalne dziedzictwo kulturalne.

W budowie strategii prowadzono sondaże wśród mieszkańców. Jako niewystarczające wskazali oni między innymi działania związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym w szczególności związane z eliminacją „dzikiej” eksploatacji kruszyw, wykorzystywania źródeł energii odnawialnej, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. W sferze gospodarczej słabo oceniono promocję gospodarczą gminy, rozwój przedsiębiorczości i turystyki. Mieszkańcy oczekują rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej poprawiającej jakość życia w tym m.in. dróg, chodników czy rozbudowy oświetlenia ulicznego, poprawy estetyki ulic i przestrzeni gminy, a w szczególności rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych czy zwiększenia bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpowodziowego. Mieszkańcy rekomendowali przygotowanie lokalnego programu wsparcia rozwoju stref inwestorskich, przedsiębiorczości, rozwoju komunikacji i współpracy z pobliskimi samorządami, procesy działań wspierające programy wychowania, edukacji, sportu i kultury, a także rozszerzenia działań i przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Opracowana strategia jest spójna z dokumentami nadrzędnymi, koncepcją zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem Polski. Dokument będzie służył mieszkańcom, samorządowi, instytucjom lokalnym oraz podmiotom społecznym i prywatnym, przede wszystkim będzie podstawą do przygotowywania planów operacyjnych.

e-max.it: your social media marketing partner