ZARZĄDZENIE NR 82/18

WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Gorzyce.

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L.119) oraz art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Panią Barbarę Babiec-Wziątek na Inspektora Ochrony Danych   w Urzędzie Gminy Gorzyce.

2. Do zakresu działania Inspektora Ochrony danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
  7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Gorzyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania: Zarządzenie_Wójta_Gminy_Gorzyce_z_dnia__17_sierpnia_2018

e-max.it: your social media marketing partner