rewitalizacjaGWójt Gminy Gorzyce zawiadamia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

LOgo

OBWIESZCZENIE

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce

           Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce jest dokumentem, o którym mowa
w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumenty stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 13.03.2017 r. znak: PR-II.062.1.2016 Wójt Gminy Gorzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce. W piśmie z dnia 30.03.2017 r. znak WOOŚ.410.1.74.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl w zakładce Rewitalizacja), na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gorzyce.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Gorzyce

e-max.it: your social media marketing partner