FERPPEFRR

 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”  – etap II a

Liderem ww. projektu jest Gmina Tarnobrzeg, natomiast Gmina Gorzyce jest jednym z jej partnerów.

            Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

W części dotyczącej Gminy Gorzyce projekt będzie obejmował m.in.:

  1. wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);
  2. Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:

- etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko);

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Całkowita szacowana wartość projektu wynosi 2 719 902,74 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi 1 443 290,33 zł.

Przewidywany okres realizacji projektu to kwiecień-listopad 2020 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020) dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-002/18, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” złożony przez Gminę Tarnobrzeg - lidera projektu znalazł się na 1 miejscu na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W dniu 26 marca 2019 r. Leader projektu tj. Gmina Tarnobrzeg w imieniu partnerów podpisał umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu.

Mapka cz A

 

 

Fotografie - kwiecień 2019

e-max.it: your social media marketing partner