01 baner FE RPPUE

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach...

 

  Tytuł projektu

Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach”

Beneficjent: 

Gmina Gorzyce

Jednostka realizująca projekt 

Gmina Gorzyce

Umowa o dofinansowanie: 

RPPK 04.03.01-18-0035/17-00 z dnia 18.05.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 

4.838.922,76

Koszt kwalifikowalny: 

2.635.747,30

Wartość dofinansowania: 

2.240.385,18 zł

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie: 

Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie:

4.3.1  Gospodarka ściekowa, konkurs dedykowany dla MOF

Okres realizacji rzeczowej projektu:

2018-2019

 

Opis projektu:

W dniu 18 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy :

  • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Pączek Gorzycki w Gorzycach (5,8 km + 57 przepompowni przydomowych)
  • potrzeby biologicznej części oczyszczalni w Gorzycach wraz z wykonaniem przyłączy technologicznych: ścieków surowych, ścieków oczyszczonych, osadu nadmiernego  i sprężonego powietrza. Adaptacja ta w szczególności obejmuje:
  • wykonanie przyłącza ścieków surowych mechanicznie oczyszczonych z komorą rozdziału na dwa reaktory PEHD, stal AISI 304 L==22mb,
  • wykonanie przegrody wewnątrz zbiornika dla uzyskania dwóch reaktorów,
  • wykonanie hydroizolacji wewnątrz i na zewnątrz zbiornika dla zabezpieczenia konstrukcji wraz z betonowaniem dna,
  • montaż wyposażenia technologicznego w reaktorach: rusztów napowietrzających, dekanterów, pompy osadu nadmiernego, układów pomiarowych stężenia tlenu, gęstości osadu,
  • budowa stacji dmuchaw pod wiatą z 2+1 dmuchawami w obudowach dźwiękochłonnych o parametrach pojedynczej dmuchawy: moc silnika 18kW, spręż 650 mbar,
  • montaż komory odpływowej ścieków oczyszczonych wyposażonej w zasuwy odcinające DN 200 z napędami elektrycznymi z kolektorem odpływowym ścieków oczyszczonych DN 250 PEHD L=60mb,
  • wykonanie kolektora odprowadzającego osady nadmierne do stacji odwadniania i higienizacji osadu PEHD L=60mb,
  • rozbudowa zasilania, AKPiA i systemu sterowania pracą oczyszczalni, rozruch.

 Całkowita wartość projektu: 4.838.922,76

Wartość dofinansowania: 2.240.385,18

 Termin realizacji:

- budowa kanalizacji na ul. Pączek Gorzycki-2018 r.

- przebudowa oczyszczalni -2019  r.

e-max.it: your social media marketing partner